Dosen Karawitan

Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., MS. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum. Hadi Boediono, S.Kar., M.Sn. Joko Aswoyo, S.Sn.,M.Hum. Danis Sugiyanto, S.Sn., M.Hum. Suraji,

Share
Read More

Dosen Seni Tari

Prof. Dr. Hj. Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum. Katarina Indah, S.Sn., M.Sn. Sriyadi, S.Kar.,M.Hum. Anhar Widodo, S.Sos. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn. Dwi Rahmani, S.Kar.,

Share
Read More

Dosen Pedalangan

Trisno Santosa, S.Kar, M.Hum. Isa Ansari, S.Ag, M.Sn. Dr. Suyanto, S.Kar, MA. Drs. Edy Wahyono. Sukatno, S.Kar. M.Hum. M. Randyo, S.Kar., M.Hum. Drs. Rahno

Share
Read More