Category: Dosen Seni Tari

Dosen Seni Tari

Prof. Dr. Hj. Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum. Katarina Indah, S.Sn., M.Sn. Sriyadi, S.Kar.,M.Hum. Anhar Widodo, S.Sos. Mamik Widyastuti, S.Kar., M.Sn. Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn. Tubagus Mulyadi, S.Kar., M.Hum. Dwi Wahyudiarto, S.Kar., M.Hum. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn. Teti Darlenis, S.Sn., M.Sn.

Read More